Get Adobe Flash player

top01nobg

กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Share this post

ชื่อ                        กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ประธานกลุ่ม            นายวิชัย   สกลวรารุ่งเรือง
ติดต่อ                                        
โทรศัพท์                 0-2345-1170
โทรสาร                   0-2345-1281-3


วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

 

  • เป็นศูนย์รวมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  • เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • ผลักดันให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • เป็นผู้นำในการสร้างแนวคิดใหม่ๆ ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง


รายนามคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ (วาระปี 2557-2559)

1

คุณวิชัย   สกลวรารุ่งเรือง

ประธาน

2

คุณเกรียงศักดิ์   เธียรนุกุล

รองประธาน

3

คุณวิทยา   อุปริพุทธิพงศ์

รองประธาน

4

คุณภาสกร   วงษ์ชนะชัย

รองประธาน

5

คุณพงศ์ธีระ   พัฒนพีระเดช

รองประธาน

6

คุณศิริวรรณ   สุกัญจนศิริ

รองประธาน

7

คุณพิเชษฐ์   จิตรภาวนากุล

รองประธาน

8

คุณอุทัย   ธนสารอักษร

รองประธาน

9

คุณพิมพ์นารา   จิรานิธิศนนท์

เลขาธิการ

10

คุณถิร   รัตนนลิน

รองเลขาธิการ

11

คุณวิรุฬห์   ส่งเสริมสวัสดิ์

เหรัญญิก

12

คุณนิธิ   เนาวประทีป

กรรมการ

13

คุณทรงสิทธิ์   หอวิจิตร

กรรมการ

14

คุณณรงค์ศักดิ์   มีวาสนาสุข

กรรมการ

15

คุณธนะชัย   สันติชัยกูล

กรรมการ

16

คุณทิยานันท์   สุทธินนท์

กรรมการ

17

คุณธนิต   วิริยะรังสฤษฎ์

กรรมการ

18

คุณคงศักดิ์   หล่อพงศ์พานิช

กรรมการ


ประวัติ / ความเป็นมา

กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528  เพื่อส่งเสริม การรวมตัวของผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ พิมพ์การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ส่งเสริม บทบาทผู้นำของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยในภูมิภาค สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และสมาคมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และผู้จัดพิมพ์ ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันสมบูรณ์และการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันของ อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ


ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

1. สร้างเครือข่ายกิจกรรมไปสู่ภูมิภาค 
2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ PIC  NEW
3. จัดให้มีการแถลงข่าวของกลุ่มฯต่อสื่อมวลชน 

 

Share this post

top01nobg

Activities

 

printing logo tpa printing logo cpa printing1 printing logo colour printing logo tepc printing logo thai printing logo pubat printing logo svp