Get Adobe Flash player

top01nobg

สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย

Share this post

ชื่อ                  สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย

นายกสมาคม    คุณประภาพร  ณรงค์ฤทธิ์
ที่อยู่                46/92 หมู่ 12 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
                      กรุงเทพฯ  10230
โทรศัพท์         0-2509-6653
โทรสาร           0-2509-6654
เว็บไซด์          www.thaiscreenprinting.or.th
e-mail

 

วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการพิมพ์สกรีน
 • สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าการพิมพ์สกรีนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ
 • ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในทางวิชาการ ข่าวสาร การค้า ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับการพิมพ์สกรีนและอื่นๆ
 • ขอสถิติหรือเอกสาร หรือข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินการพิมพ์สกรีน ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
 • ส่งเสริมคุณภาพ และการพิมพ์สกรีนที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดี ตลอดจนการวิจัยและปรับปรุงการผลิต และการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
 • ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการพิมพ์สกรีน ให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ
 • ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้การพิมพ์สกรีนมีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
 • ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิง เพื่อพบปะสังสรรค์เป็นครั้งคราว
 • ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 • ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านงานสวัสดิการ เท่าที่ไม่เป็นการต้องห้าม
 • ไม่ดำเนินการในทางหาผลประโยชน์ทางการเมือง และไม่เป็นเครื่องมืออย่างใดทั้งสิ้น
 • สนับสนุนการศึกษาระบบทวิภาคี
 • ส่งเสริมความร่วมมือทางอาชีพการพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ

 

รายนามคณะกรรมการสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย (วาระปี 2560-2562)

1

คุณประภาพร     ณรงค์ฤทธิ์

นายกสมาคม

2

คุณสืบพงษ์     พูลธีรานุวัฒน์

รองนายกสมาคม

3

คุณชัยบูรณ์    กุลสิริสวัสดิ์

กรรมการที่ปรึกษา

4

คุณสุวิทย์     ลิมป์ศิริพันธ์

รองนายกสมาคม

5

คุณจำเริญ     เมธาเกียรติกุล

รองนายกสมาคม

6

คุณพิพัฒน์     ธรรมสืบศิลป์

รองนายกสมาคม

7

คุณพีรวัฒน์     วรรณศิริกุล

รองนายกสมาคม

8

คุณทัศนีย์     ภานุอนันต์พงษ์

เลขาธิการ

9

คุณอุดม     ด่านร่มเย็น

เหรัญญิก

10

คุณอดิศร     พุ่มตะโก

นายทะเบียน

11

คุณเกษม     วชิระเจริญวงศ์

กรรมการ

12

คุณณัฐนันท์    ปูนบัณฑิตกุล

กรรมการ

13

คุณเฉลิมชัย     พุ่มนาค

กรรมการ

14

คุณอภิวัฒน์     จีระแพทย์

กรรมการ

15

คุณมงคล     เพียรอภิธรรม

กรรมการ

16

คุณบุญ     สุขเลิศไพศาลสกุล

กรรมการ

17

คุณสุเมธ     ชัยทองวงศ์วัฒนา

กรรมการ

18

คุณสุรเชษฐ     สายเชื้อ

กรรมการ

19

คุณจรูญพันธ์     ศิริเวชชฎารักษ์

กรรมการ

20

คุณพงศกร     บุญใส

กรรมการ

21

คุณสิทธิพงษ์     ธวัชภักดี

กรรมการ

22

คุณพิรัช     ธัมพิพิธ

กรรมการที่ปรึกษา

23

คุณเรืองศักดิ์    หิรัญญาภินันท์

กรรมการที่ปรึกษา

24

คุณชาญชัย    เรืองปัญญาพจน์

กรรมการ

25

คุณศิริเพ็ญ     สิทธิธูรญ์

กรรมการ

26

คุณอนันต์ธรณ์    เรืองภัทรเดช

กรรมการ

 

ประวัติ / ความเป็นมาของสมาคม

สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการอาชีพการทำป้ายและการพิมพ์สกรีน เดิมมีชื่อว่า สมาคมป้ายและพิมพ์สกรีน ต่อมาสมาชิกมีความเห็นว่าควรแยกสมาคมป้ายและพิมพ์สกรีนออกจากกัน โดยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2539 ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นสมาคมที่ถูกต้องตามกฏหมาย และใช้ชื่อว่า "สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย" นายกสมาคมท่านแรกคือ คุณชวาล โสตถิวันวงศ์

 

ผลงานที่ผ่านมาในอดีต

1. จัดกิจกรรม Screen Go Bowling ครั้งที่ 1-9
2. ดำเนินโครงการมาตรฐานการพิมพ์สกรีน
3. จัดงาน Fespa Asia 2016
4. จัดงานทำบุญครบรอบการก่อตั้งสมาคม 

 

Share this post

top01nobg

Activities

 

printing logo tpa printing logo cpa printing1 printing logo colour printing logo tepc printing logo thai printing logo pubat printing logo svp