Get Adobe Flash player

top01nobg

สมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย

Share this post

ชื่อ                     สมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย 

นายกสมาคม       คุณธนพล  บันลือรัตน์
ที่อยู่                  46 ซอยกัลปพฤกษ์ 6 แยก 2 แขวงบางวาด เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์            081-441-5944      
โทรสาร              0-2455-9368
เว็บไซด์             www.thaicolorsep.com

 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม

 • ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับการแยกสีแม่พิมพ์
 • สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อ
  ประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจ สอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าการแยกสีแม่พิมพ์ทั้ง
  ภายในและภายนอกประเทศ
 • ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสารทางการค้า ตลอดจน
  การวินิจฉัยเกี่ยวกับการพัฒนาแยกสีแม่พิมพ์
 • ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใด ๆจากสมาชิกเกี่ยวกับการประกอบการแยกสี่แม่พิมพ์ ทั้งนี้ด้วยความ
  ยินยอมของสมาชิก
 • ส่งเสริมคุณภาพการแยกสีแม่พิมพ์ ที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายให้ได้มาตรฐานที่ดี คุณภาพการแยกสีแม่พิมพ์ 
  ตลอดจนวินิจฉัย และปรับปรุงการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 • ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการประกอบการค้าแยกสีแม่พิมพ์
  ให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ
 • ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้การแยกสีแม่พิมพ์มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
   

รายนามคณะกรรมการสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย (วาระปี 2558-2560)

1.

คุณธนพล     บันลือรัตน์

นายกสมาคม

2.

คุณอิทธิพล     เกาะพราม

อุปนายกสมาคม

3.

คุณอุบล     วิเศษ

อุปนายกสมาคม

4.

คุณวินัย     สกุลอมราพร

อุปนายกสมาคม

5.

คุณธาตรี     ลิขิตวรศาสตร์

เลขาธิการ

6.

คุณภรภัทร     เตชะวิเชียร

เหรัญญิก

7.

คุณธงชัย     ปฏิญญาเมธากุล

นายทะเบียน

8.

คุณณรงค์ศักดิ์     มีวาสนาสุข

ประชาสัมพันธ์

9.

คุณประยุทธ     นิธิสุภาวัฒน์

ปฏิคม


ประวัติ / ความเป็นมาของสมาคม

สมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ ไทย ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2530 โดยได้รับใบอนุญาต ในการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสมาคมการค้าประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร แรกเริ่มเดิมทีนั้น ผู้ประกอบการกิจการแยกสี
และทำแม่พิมพ์ในประเทศไทย ซึ่งทำธุรกิจอยู่ในกรุงเทพมหานครหลายรายต่างมีความเห็นพ้องต้องกันว่าธุรกิจ รับจ้างแยกสี
และทำแม่พิมพ์ในประเทศไทยนั้นมีอยู่เพียงไม่กี่ราย เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทอื่น จึงน่าจะรวมตัวกันเพื่อประโยชน์และ
พัฒนาธุรกิจประเภทนี้ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น


ผลงานที่ผ่านมาในอดีต

1. จัดสัมมนา ?ทำอย่างไร? ปัญหางานแยกสีจึงหมดไป? ที่ไบเทค บางนา
2. ร่วมทำประชาพิจารณ์ เกี่ยวกับแบบทดสอบความสามารถของช่างเตรียมพิมพ์
3. จัดสัมมนา ?Digital Prepress Workflow? เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมไฟล์งานมาตรฐานสำหรับงานพิมพ์
4. เป็นศูนย์การสื่อสารให้ข้อมูลและความรู้แก่สมาชิก ฯลฯ
5. จัดแรลลีเชื่อมความสามัคคีระหว่างสมาชิก

 

Share this post

top01nobg

Activities

 

printing logo tpa printing logo cpa printing1 printing logo colour printing logo tepc printing logo thai printing logo pubat printing logo svp