Get Adobe Flash player

top01nobg

สมาคมการพิมพ์ไทย

Share this post

ชื่อ                  สมาคมการพิมพ์ไทย

นายกสมาคม    คุณพงศ์ธีระ  พัฒนพีระเดช
ที่อยู่                311-311/1  ซ.ศูนย์วิจัย 4 (พระราม 9 ซ.15)  ถ.พระราม 9  แขวงบางกะปิ
                      เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310
โทรศัพท์         0-2719-6685-7
โทรสาร           0-2719-6688
เว็บไซด์           www.thaiprint.org
e-mail

 

วัตถุประสงค์การก่อตั้งสมาคม

 • ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับกิจการการพิมพ์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์
 • สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับภายนอก เพื่อประโยชนืร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าสิ่งพิมพ์ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์ทั้งภายในและภายนอก เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ
 • ประสานความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสารการค้า ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับการพิมพ์
 • ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินในกิจการ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
 • ส่งเสริมคุณภาพสินค้าสิ่งพิมพ์และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์ ที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายให้ได้มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 • ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมกิจการการพิมพ์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์ให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ
 • ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้สินค้าสิ่งพิมพ์ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์ มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • ทำความตกลง หรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
 • ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว
 • ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 • ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านสวัสดิการเท่าที่ไม่เป็นข้อต้องห้ามตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509
 • ไม่ดำเนินการทางการค้าหรือเกี่ยวข้องกับการเมือง

 

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย (วาระปี 2561-2563)

1

คุณพงศ์ธีระ     พัฒนพีระเดช

นายกสมาคม

2

คุณประสิทธิ์     คล่องงูเหลือม

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

3

คุณนิธิ     เนาวประทีป

อุปนายกฝ่ายสารสนเทศ

4

คุณพชร     จงกมานนท์

อุปนายกฝ่ายสื่อบูรณาการ

5

คุณณรงค์ศักดิ์     มีวาสนาสุข

อุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กร

6

คุณวิทยา     อุปริพุทธิพงศ์

อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

7

คุณธนิต     วิริยะรังสฤษฎ์

อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

8

คุณธีระ     กิตติธีรพรชัย

อุปนายกฝ่ายพัฒนาองค์กร

9

คุณภาวิมาส     กมลสุวรรณ

เลขาธิการ

10

คุณสุวิทย์     เพียรรุ่งโรจน์

รองเลขาธิการ

11

คุณปรเมศวร์     ปรียานนท์

รองเลขาธิการ

12

คุณชินธันย์     ธีรณัฐพันธ์

รองเลขาธิการ

13

คุณปิยวัฒน์     ปิยไพชยนต์

รองเลขาธิการ

14

คุณอภิเชษฐ์     เอื้อกิจธโรปกรณ์

รองเลขาธิการ

15

คุณธนเดช     เตชะทวีกิจ

รองเลขาธิการ

16

คุณประเสริฐ     หล่อยืนยง

เหรัญญิก

17

คุณณภัทร     วิวรรณนไกร

นายทะเบียน

18

คุณชินวัชร์     เฉลยวุฒิโรจน์

ปฏิคม

19

คุณพิพัฒน์     จงพิพัฒน์ยิ่ง

รองปฏิคม

20

คุณรัชฐกฤต     เหตระกูล

ประชาสัมพันธ์

21

คุณวริษฐา     สิมาชัย

รองประชาสัมพันธ์

 

ประวัติ / ความเป็นมาของสมาคม

สมาคมการพิมพ์ไทย แต่เดิมชื่อว่า สมาคมการพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2489 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่ประกอบธุรกิจการพิมพ์ การดำเนินงานในสมัยแรกนั้น นายเพียวเพ้ง แซ่ลี้ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมการพิมพ์แห่งประเทศไทยคนแรก และได้ดำรงตำแหน่งนี้ต่อเนื่องเป็นเวลา 22 ปี โดยที่ทำการแห่งแรกอยู่ที่โรงพิมพ์เฮียบเฮง ตลาดน้อย เจริญกรุง ปี 2509 ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น "สมาคมการพิมพ์ไทย" และในปี 2511 นายตังเคียว แซ่โค้ว ตำรงตำแหน่งนายกสมาคมการพิมพ์แห่งประเทศไทย ในคณะกรรมการบริหารชุดที่ 17 เห็นว่าสมาคมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสำนักงานของตนเองอย่างถาวร สมาชิกทุกท่านเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ทำการสมาคม ในซอยจินดาถวิล ถ.สี่พระยา  ต่อมาในปี 2539 คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการพิมพ์ไทย ได้รับฉันทามติจากสมาชิกให้ซื้อที่ทำการเป็นสำนักงาน 5 ชั้น ตั้งอยู่ในซอยนวลจันทร์ ภายใต้ชื่ออาคาร 50 ปีสมาคมการพิมพ์ไทย

 

ผลงานที่ผ่านมาในอดีต

1. จัดงาน AsiaPack AsiaPrint ร่วมกับสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นงาน Pack Print International
2. จัดสัมมนาการพิมพ์ไทยสัญจรทั่วทุกภาคของประเทศไทย
3. จัดการประกวดสิ่งพิมพ์ Thai Print Award ครั้งที่ 1-9
4. จัดตั้งสถาบันการพิมพ์ไทย "Thai Print Academy" 
5. จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์การพิมพ์ และศูนย์วิจัยพัฒนา "Thai Print Laboratory"

Share this post

top01nobg

Activities

 

printing logo tpa printing logo cpa printing1 printing logo colour printing logo tepc printing logo thai printing logo pubat printing logo svp