Get Adobe Flash player
การฝึกอบรมกู้ชีพฉุกเฉิน (CPR)

การฝึกอบรมกู้ชีพฉุกเฉิน (CPR)

  วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดฝึกอบรมการกู้ชีพฉุกเฉิน หรือ...

โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

  สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดกิจกรรม "โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่...

บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าพบ ม.ล.จิรพันธ์ ทวีวงศ์...

วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.61)

วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.61)

วันที่ 3 มิถุนายน 2561 มูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย...

Family Day วันการพิมพ์ไทย (2 มิ.ย.61)

Family Day วันการพิมพ์ไทย (2 มิ.ย.61)

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์จัดงาน...

 • การฝึกอบรมกู้ชีพฉุกเฉิน (CPR)

  การฝึกอบรมกู้ชีพฉุกเฉิน (CPR)

 • โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

  โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

 • บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

  บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

 • วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.61)

  วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.61)

 • Family Day วันการพิมพ์ไทย (2 มิ.ย.61)

  Family Day วันการพิมพ์ไทย (2 มิ.ย.61)

top01nobg

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

Share this post

ชื่อ                   สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย 

นายกสมาคม     คุณมานิตย์  กมลสุวรรณ
ที่อยู่                 ชั้น 3 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์          0-2712-1995 
โทรสาร            0-2713-6164 
เว็บไซด์            www.thaipack.or.th
e-mail:           


วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม

 • ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการบรรจุภัณฑ์
 • สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆรวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อ
  ประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของ ตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า
  การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ
 • ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ
  ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับวิสาหกิจนั้นๆ
 • ขอสถิติ หรือเอกสารหรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์
  ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
 • ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่าย โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัย
  และปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 • ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์
 • ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอ แก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ใน
  วัตถุที่ประสงค์ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
 • ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 • ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือโต๊ะสนุกเกอร์


รายนามคณะกรรมการสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย  (วาระปี 2561-2563)

1

คุณมานิตย์   กมลสุวรรณ

นายกสมาคม

2

คุณพรชัย   รัตนชัยกานนท์

อุปนายกหารายได้

3

คุณภาวิมาส   กมลสุวรรณ

อุปนายกบริหาร

4

คุณประสิทธิ์   คล่องงูเหลือม

อุปนายกวิชาการ

5

คุณเอกรินทร์   จิรกานนท์

อุปนายกพัฒนาองค์กร

6

คุณอโศก   อุปัทยา

อุปนายกอุตสาหกรรมพลาสติก

7

คุณวิวัฒน์   อุตสาหจิต   

เลขาธิการ

8

คุณภัทรา   คุณวัฒน์

รองเลขาธิการ

9

คุณชินวัชร   เฉลยวุฒิโรจน์

เหรัญญิก

10

คุณอภิเชษฐ์   เอื้อกิจธโรปกรณ์

นายทะเบียน

11

คุณประเสริฐ   หล่อยืนยง

ประชาสัมพันธ์

12

คุณอุมา   อัจจิมารังษี

กรรมการฝ่ายกิจกรรมในประเทศ

13

คุณวิวรรธณ์  เหมมณฑารพ

กรรมการฝ่ายอุตสาหกรรมพลาสติก

14

คุณวีรยุทธ   อมรเธียร

กรรมการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ

15

คุณนิธิ   เนาวประทีป

กรรมการฝ่ายสารสนเทศประวัติ / ความเป็นมาของสมาคม 

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ได้รับใบอนุญาตก่อตั้งจากกระทรวงพาณิชย์ ก่อตั้งเป็นสมาคมขึ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2512 เดิมใช้ชื่อภาษาไทยว่า สมาคมการบรรจุหีบห่อไทย และชื่อภาษาอังกฤษ ว่า The Thai Packaging Association และมีชื่อย่อว่า T.P.A. หลังจากได้ก่อตั้งขึ้น เป็นสมาคมจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทาง Japan Packaging Institute ทราบข่าวและใน เวลา ใกล้เคียงกันได้มีโครงการจัดตั้งสมาพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งอาเซียน Asian Packaging Federation ขึ้น ทางญี่ปุ่นได้ ทาบทามมาทางสมาคมฯ แต่โดยที่ทางสมาคมฯ ยังไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการที่ จะออกไปร่วมกิจกรรมกับต่างประเทศได้ กรม ส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงให้ ศูนย์ออกแบบฯ เป็นสมาชิกกับทาง Asian Packaging Federation ไปก่อน แต่การดำเนินงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทำควบคู่กันไปกับทางสมาคมฯ เช่น การจัดประกวดหีบห่อในระดับ ภูมิภาค Asia Packaging Award ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด ที่ประเทศ ออสเตรเลีย และนำผลการประกวดครั้งนั้นเข้าร่วมในการ จัดประกวดระดับโลกของ World Packaging Organization จัดขึ้นที่นครลอนดอน โดยไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพร้อม ๆ กับการได้รับรางวัล World Packaging Award และปีเดียวกันนั้นเองในเดือนตุลาคม 2530 ได้เปลี่ยนแปลงจากชื่อเดิมมาเป็น ?สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย? สำนักงานปัจจุบัน ตั้งอยู่ ณ ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 คลองเตย กทม.ซึ่งเดิมคือ กอง บริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นับจากปีที่เริ่มก่อตั้งมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ นับได้ว่าเป็นเวลา 30 ปี แห่ง ความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและเอกชน ภายใต้การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตลอดจนได้รับความร่วมมือ จากนักธุรกิจ และนักอุตสาหกรรม ปัจจุบันสมาคมฯ เป็นสมาชิกสมทบของสหพันธ์การบรรจุภัณฑ์ แห่งเอเชีย (Asian Packaging Federation) มีนายกสมาคมมาแล้ว 9 คน 15 สมัย และมีสมาชิกทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบรวมมากกว่า 200 รายผลงานที่ผ่านมาในอดีต

1. การจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารสหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย-แปซิฟิค 
     Asian Packaging Federation (APF)
2. การจัดงานแสดงสินค้าสำหรับบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 
3. ร่วมก่อตั้งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
4. จัดโครงการชมงานแสดงบรรจุภัณฑ์ TOKYO PACK และ INTERPACK
5. ร่วมจัดสัมมนา ?Flexo & Gravure Conference?
6. ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมวิชาการด้านบรรจุภัณฑ์ในต่างประเทศ

 

Share this post

top01nobg

Project & Work Group

Activities

 

printing logo tpa printing logo cpa printing1 printing logo colour printing logo tepc printing logo thai printing logo pubat printing logo svp