Get Adobe Flash player
การฝึกอบรมกู้ชีพฉุกเฉิน (CPR)

การฝึกอบรมกู้ชีพฉุกเฉิน (CPR)

  วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดฝึกอบรมการกู้ชีพฉุกเฉิน หรือ...

โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

  สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดกิจกรรม "โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่...

บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าพบ ม.ล.จิรพันธ์ ทวีวงศ์...

วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.61)

วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.61)

วันที่ 3 มิถุนายน 2561 มูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย...

Family Day วันการพิมพ์ไทย (2 มิ.ย.61)

Family Day วันการพิมพ์ไทย (2 มิ.ย.61)

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์จัดงาน...

 • การฝึกอบรมกู้ชีพฉุกเฉิน (CPR)

  การฝึกอบรมกู้ชีพฉุกเฉิน (CPR)

 • โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

  โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

 • บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

  บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

 • วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.61)

  วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.61)

 • Family Day วันการพิมพ์ไทย (2 มิ.ย.61)

  Family Day วันการพิมพ์ไทย (2 มิ.ย.61)

top01nobg

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

Share this post

ชื่อ                     สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 

นายกสมาคม       คุณสุชาดา  สหัสกุล
ที่อยู่                   83/159 ซอยชินเขต 2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ10210 
โทรศัพท์            0-2954-9560-4
โทรสาร              0-2954-9565-6
เว็บไซด์              www.pubat.or.th 
e-mail                


วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม

 • ร่วมมือกับองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายหนังสือให้มีคุณภาพสูงและกว้างขวางมากขึ้น
 • ให้ผู้จัดพิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย และผู้จำหน่ายหนังสือได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ ศึกษาหาความรู้ และช่วยกันขจัดปัญหาข้อขัดข้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือที่ดี ให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาด เป็นไปในทางส่งเสริมพัฒนาการของผู้อ่านและสังคม
 • เป็นศูนย์กลางประสานงานและติดต่อกับสมาคม องค์กร หรือสถาบันที่เกี่ยวกับการพิมพ์และจำหน่ายหนังสือทั้งในและนอกประเทศ
 • ส่งเสริมความสามัคคีอันดีให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์โดยชอบธรรมในระหว่างสมาชิก
 • ป็นศูนย์ดำเนินกิจกรรมอันมีคุณประโยชน์ทางวิชาชีพแก่สมาชิกในทางวิชาการและอื่นๆ
 • เป็นศูนย์ให้คำแนะนำปรึกษาทางธุรกิจด้านการซื้อขายลิขสิทธิ์และจำหน่ายหนังสือกับต่างประเทศให้แก่สมาชิก
 • เป็นตัวแทนในการเสนอความคิดเห็น หรือยื่นเรื่องราวต่อทางราชการ หรือองค์กรอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดพิมพ์ และจำหน่ายหนังสือโดยรวม ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
 • ให้บริการแก่สังคมด้านสารประโยชน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาในการด้านต่างๆ ทุกระดับอายุ
 • รณรงค์ให้สังคมไทย เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการอ่าน


รายนามคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (วาระปี 2560-2562)

1

คุณสุชาดา   สหัสกุล

นายกสมาคม

2

คุณคฑาวุฒิ   เกนุ้ย

อุปนายกฝ่ายในประเทศ

3

คุณสุลักษณ์   วิศวปัทมวรรณ

อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

4

คุณทิพย์สุดา   สินชวาลวัฒน์

เลขาธิการ

5

คุณสุวิช   รุ่งวัฒนไพบูลย์

ผู้ช่วยเลขาธิการ

6

คุณน่าน   หงษ์วิวัฒน์

เหรัญญิก

7

คุณปัณณธร   ไชยบุญเรือง

กรรมการ

8

คุณจงรักษ์   ชัชวาละนสาร

กรรมการ

9

คุณเดือนนภา   สุรามิตร

กรรมการ

10

คุณนิวัต   พุทธประสาท

กรรมการ

11

คุณศักดิ์ชัย   วิจัยะรรมฤทธิ์

กรรมการ

12

ดร.สมเจตน์   สัตยกิจขจร

กรรมการ

13

คุณแคทรียา   ล้อเจริญ

กรรมการ

14

คุณปรียาพันธ์   เสือดี

กรรมการ

15

คุณภาค   เส็งพานิช

กรรมการ


ประวัติ / ความเป็นมาของสมาคม

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนากิจการการพิมพ์ของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศและรวบรวมผู้ประกอบการ ในธุรกิจการพิมพ์ทั้งจากภาครัฐและเอกชน  สำนักพิมพ์  ผู้จัดจำหน่าย หรือ ร้านหนังสือให้เข้มแข็งเป็นปึกแผ่น  ดำเนินงานด้วยความสุจริต และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยปี 2502 นักการศึกษากลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วย ฯพณฯ อภัย  จันทวิมล, ม.ล.มานิจ  ชุมสายและ นายกำธร  สถิรกุล  ผู้อำนวยการองค์การค้าของคุรุสภาในสมัยนั้น  ได้เล็ง เห็นถึงความเป็นปึกแผ่นของสำนักพิมพ์ทั้งหลาย และพัฒนาการของวงการผู้จัดพิมพ์ ม.ล.มานิจ  ชุมสาย จึงอาสาทำหน้าที่เป็นคนกลางประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน  โดยชักชวน นายจิตต์  แพร่พานิช  เจ้าของสำนักพิมพ์แพร่พิทยา สำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงกับนายชัย  จิตติเดชารักษ์  เจ้าของร้านหนังสือสุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ และผู้จัดจำหน่ายที่มีชื่อเสียงในช่วงนั้นมาร่วมกันจัดตั้ง ?สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย? ขึ้นผลงานที่ผ่านมาในอดีต

1. งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติและงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 
2. งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ 
3. งานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน 
4. องค์กรที่ขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง
5. องค์กรหลักที่นำหนังสือไทยไปร่วมงานแสดงหนังสือระหว่างประเทศ เช่น Bologna Children's Book Fair, Book Expo America, Seoul International Book Fair, Tokyo International Book Fair, Hong Kong Book Fair, Beijing International Book Fair, Frankfurt Book FairShare this post

top01nobg

Project & Work Group

Activities

 

printing logo tpa printing logo cpa printing1 printing logo colour printing logo tepc printing logo thai printing logo pubat printing logo svp