Get Adobe Flash player
การฝึกอบรมกู้ชีพฉุกเฉิน (CPR)

การฝึกอบรมกู้ชีพฉุกเฉิน (CPR)

  วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดฝึกอบรมการกู้ชีพฉุกเฉิน หรือ...

โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

  สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดกิจกรรม "โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่...

บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าพบ ม.ล.จิรพันธ์ ทวีวงศ์...

วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.61)

วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.61)

วันที่ 3 มิถุนายน 2561 มูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย...

Family Day วันการพิมพ์ไทย (2 มิ.ย.61)

Family Day วันการพิมพ์ไทย (2 มิ.ย.61)

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์จัดงาน...

 • การฝึกอบรมกู้ชีพฉุกเฉิน (CPR)

  การฝึกอบรมกู้ชีพฉุกเฉิน (CPR)

 • โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

  โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

 • บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

  บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

 • วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.61)

  วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.61)

 • Family Day วันการพิมพ์ไทย (2 มิ.ย.61)

  Family Day วันการพิมพ์ไทย (2 มิ.ย.61)

top01nobg

สมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์

Share this post

ชื่อ                    สมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์ 

นายกสมาคม      ดร.วิชัย  พยัคฆโส
ที่อยู่                  46/92 หมู่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์           0-2944-4756
โทรสาร             0-2944-4757
เว็บไซด์             


วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม

 • ส่งเสริมงานด้านการพิมพ์ทุกประเภท
 • เป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าและวิจัย
 • เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ


รายนามคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์ (วาระปี 2561-2564)

1

ดร.วิชัย   พยัคฆโส

นายกสมาคม

2

คุณสุทัศน์   มาลานิยม

อุปนายกฝ่ายบริหาร

3

คุณเสาวคนธ์   รัตนพิเศษ

อุปนายกฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์

4

คุณกิตติ   ยิ้มละมัย

อุปนายกฝ่ายเครือข่าย

5

คุณพรพัฒน์   ล่องทอง

อุปนายกฝ่ายกิจกรรม

6

คุณภักดี   พูลสุข

อุปนายกฝ่ายพัฒนาบุคลากรทางการพิมพ์

7

ผศ.ดร.อุรวิศ   ตั้งกิจวิวัฒน์

อุปนายกฝ่ายวิชาการและวิจัย

8

คุณธีรเดช   พรวุฒิกูล

กรรมการ

9

ดร.บุญชัย   วลีธรชีพสวัสดิ์

กรรมการ

10

คุณพิทักษ์พงษ์   บุญประสม

กรรมการ

11

คุณธานินทร์   ใหม่พิมพ์

กรรมการและปฏิคม

12

คุณไตรรัตน์   ทีฆกุล

กรรมการและและประชาสัมพันธ์

13

ผศ.ดร.พิชิต   ขจรเดชะ

กรรมการและนายทะเบียน

14

คุณกิตติวัฒน์   เริงวัย

กรรมการและเหรัญญิก

15

ดร.สุรชัย  ขันแก้ว

กรรมการและเลขานุการ


ประวัติ / ความเป็นมาของสมาคม

สมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2518 และได้จดทะเบียนที่สำนักงานจดทะเบียน กองตำรวจสันติบาล เมื่อปี 
พ.ศ.2525 โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก 
ของการเป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ติดต่อประสานงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเตรียมพิมพ์ (Pre-Press) ด้านการพิมพ์ (Press) และงานหลังพิมพ์ (After-Press) โดยมีคุณ
สำรวย ปั้นศรี พล.ต.ปรีชา จุฬจัมบก รน. และพ.อ.บุญไท พุทธประเสริฐ เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง และมีนายกสมาคมรวม 2 ท่าน คือ 
คุณสำรวย ปั้นศรี ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2525-2529 และ ดร.วิชัย พยัคฆโส ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบัน เริ่มต้น
ดำเนินการอย่างเป็นทางการโดยอาศัยแผนกวิชาการพิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ถ.นางลิ้นจี่ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นที่ทำการจัดประชุมกรรมการหรือกิจกรรมต่างๆ จวบจนวันที่ 3 มิถุนายน 
2541 สมาคมประสบผลสำเร็จจากการรดำเนินกิจกรรมระดมทุนเพื่อสร้างที่ทำการและได้ เปิดที่ทำการถาวรของตนเอง ตั้งอยู่ที่
อาคาร ส่งเสริมวิชาการพิมพ์ หมู่บ้านนวลผกา ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร


ผลงานที่ผ่านมาในอดีต

1. ดำเนินโครงการเรียนทางไปรษณีย์แก่ช่างพิมพ์และช่างก่อนพิมพ์ สาขาออฟเซต  โดยการสนับสนุนการแปลตำราและการอบรม โดยงบประมาณจากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (MITI) ร่วมกับ Japan Association of Graphic Art  Technology ให้แก่บุคลากรของไทย ประมาณ 10,000 คน ระหว่างปี 2526 ? 2538
2. ร่วมก่อตั้งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์  ปี 2537
3. ร่วมก่อตั้ง The Forum of Asian Graphic Art Technology (FAGAT)  ในปี 2539
4. เป็นแกนกลางในนามสหพันธ์ฯ จัดประชุม FAGAT ปี2541 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5. ประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างพิมพ์ออฟเซต ปี2545 ? ปัจจุบัน
6. ร่วมจัดทำหนังสือภาพวาดสีน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวโรกาสพระชนมายุครบ 50 พรรษา เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าถวายฯ และสมทบกองทุนมูลนิธิสหพันธ์ฯ ปี2548
7. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (In House Training) ให้แก่สมาชิกตามความต้องการ  
8. รณรงค์จัดกิจกรรมหาทุนจัดซื้อที่ทำการสมาคมพร้อมที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมฯ ปี2547

โปรแกรมการฝึกอบรม In House Training (หลักสูตรพัฒนาช่างพิมพ์ออฟเซต 1)

วัน-เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

เสาร์ที่ 1

9.00-12.00 น.

บรรยายความรู้เกี่ยวกับกระดาษ / หมึกพิมพ์

 1. ชนิด , ประเภท , สมบัติ
 2. ความหนา , น้ำหนัก , เกรน ของกระดาษ
 3. เครื่องมือทดสอบและผลต่อคุณภาพงานพิมพ์

วิทยากรจาก สวพ.

13.00-16.00 น.

บรรยายความรู้เกี่ยวกับผ้ายาง

 1. ชนิด , ประเภท
 2. สมบัติ
 3. ความหนา , ความแข็ง , ความตึง
 4. เครื่องมือทดสอบและผลต่อคุณภาพงานพิมพ์

วิทยากรจาก สวพ.

เสาร์ที่ 2

9.00-12.00 น.

บรรยายการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซต

 1. หลักการและความจำเป็น
 2. การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ก่อนปฏิบัติงาน
 3. การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์หลังปฏิบัติงาน

วิทยากรจาก สวพ.

13.00-16.00 น.

บรรยายการเตรียมพร้อม ? ปรับตั้งเครื่องพิมพ์หลายสีออฟเซตป้อนแผ่น

 1. การปรับตั้งส่วนป้อนกระดาษ
 2. การปรับตั้งส่วนพิมพ์
 3. การติดตั้งผ้ายาง + รองหนุน
 4. การติดตั้งแม่พิมพ์
 5. การปรับตั้งแรงกดพิมพ์
 6. การปรับตั้งลูกหมึก-ลูกน้ำ
 7. การปรับตั้งฉาก และส่วนรองรับกระดาษ

วิทยากรจาก สวพ.

เสาร์ที่ 3

9.00-16.00 น.

สาธิตและปฏิบัติ

วิทยากรจาก สวพ.

เสาร์ที่ 4

9.00-12.00 น.

บรรยายการปฏิบัติงานพิมพ์และการควบคุมคุณภาพ

 1. การปฏิบัติงานตามขั้นตอน
 2. การจัดลำดับสี
 3. แถบควบคุมคุณภาพ
 4. การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือวัดต่างๆ

วิทยากรจาก สวพ.

13.00-16.00 น.

สาธิตและปฏิบัติ

วิทยากรจาก สวพ.

เสาร์ที่ 5

9.00-12.00 น.

วิเคราะห์ปัญหาการพิมพ์และแนวทางแก้ไข

 1. ปัญหาจากการออกแบบและแม่พิมพ์
 2. ปัญหาจากวัสดุ เช่น หมึก ,น้ำยาฟาวเทน
 3. ปัญหาจากกระดาษ , ผ้ายาง
 4. ปัญหาจากการควบคุมในเครื่องพิมพ์
 5. ปัญหาจากเครื่องพิมพ์และอื่นๆ

วิทยากรจาก สวพ.

13.00-16.00 น.

ทดสอบภาคความรู้ และประเมินภาคทักษะ

วิทยากรจาก สวพ.

*** หมายเหตุ โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของบริษัทจะฝึกอบรม

โปรแกรมการฝึกอบรม In House Training (หลักสูตรพัฒนาช่างพิมพ์ออฟเซต 2)

วัน-เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

เสาร์ที่ 1

9.00-12.00 น.

บรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต

 1. ความหมาย
 2. หลักการพื้นฐาน
 3. ลักษณะภาพพิมพ์
 4. ประเภท-ความเหมาะสมของสิ่งพิมพ์

วิทยากรจาก สวพ.

13.00-16.00 น.

บรรยายการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซต

 1. หลักการและความจำเป็น
 2. การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ก่อนปฏิบัติงาน
 3. การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์หลังปฏิบัติงาน

วิทยากรจาก สวพ.

เสาร์ที่ 2

9.00-12.00 น.

บรรยายความรู้เกี่ยวกับกระดาษและหมึกพิมพ์

 1. กระดาษ
 2. หมึกพิมพ์

วิทยากรจาก สวพ.

13.00-16.00 น.

บรรยายความรู้เกี่ยวกับผ้ายาง

 1. ชนิด , ประเภท
 2. สมบัติ
 3. ความหนา , ความแข็ง , ความตึง
 4. เครื่องมือทดสอบและผลต่อคุณภาพงานพิมพ์

วิทยากรจาก สวพ.

เสาร์ที่ 3

9.00-12.00 น.

บรรยายการเตรียมพร้อม ? ปรับตั้งเครื่องพิมพ์หลายสีออฟเซตป้อนแผ่น

 1. การปรับตั้งส่วนป้อนกระดาษ
 2. การปรับตั้งส่วนพิมพ์
 3. การติดตั้งผ้ายาง + รองหนุน
 4. การติดตั้งแม่พิมพ์
 5. การปรับตั้งแรงกดพิมพ์
 6. การปรับตั้งลูกหมึก+ลูกน้ำ
 7. การปรับตั้งฉาก และส่วนรองรับกระดาษ

วิทยากรจาก สวพ.

13.00-16.00 น.

สาธิตและปฏิบัติ

วิทยากรจาก สวพ.

เสาร์ที่ 4

9.00-12.00 น.

บรรยายการเตรียมพร้อม ? ปรับตั้งเครื่องพิมพ์หลายสีออฟเซตป้อนม้วน

 1. การปรับตั้งส่วนป้อนกระดาษ
 2. การปรับตั้งส่วนพิมพ์
 3. การติดตั้งผ้ายาง + รองหนุน
 4. การติดตั้งแม่พิมพ์
 5. การปรับตั้งแรงกดพิมพ์
 6. การปรับตั้งลูกหมึก+ลูกน้ำ
 7. การปรับตั้งฉาก และส่วนรองรับกระดาษ

วิทยากรจาก สวพ.

13.00-16.00 น.

สาธิตและปฏิบัติ

วิทยากรจาก สวพ.

เสาร์ที่ 5

9.00-12.00 น.

วิเคราะห์ปัญหาการพิมพ์และแนวทางแก้ไข

 1. ปัญหาจากการออกแบบและแม่พิมพ์
 2. ปัญหาจากวัสดุ เช่น หมึก ,น้ำยาฟาวเทน
 3. ปัญหาจากกระดาษ , ผ้ายาง
 4. ปัญหาจากการควบคุมในเครื่องพิมพ์
 5. ปัญหาจากเครื่องพิมพ์และอื่นๆ

วิทยากรจาก สวพ.

13.00-16.00 น.

ทดสอบภาคความรู้ และประเมินภาคทักษะ

วิทยากรจาก สว

*** หมายเหตุ โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของบริษัทจะฝึกอบรม

 

Share this post

top01nobg

Project & Work Group

Activities

 

printing logo tpa printing logo cpa printing1 printing logo colour printing logo tepc printing logo thai printing logo pubat printing logo svp