Get Adobe Flash player
การฝึกอบรมกู้ชีพฉุกเฉิน (CPR)

การฝึกอบรมกู้ชีพฉุกเฉิน (CPR)

  วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดฝึกอบรมการกู้ชีพฉุกเฉิน หรือ...

โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

  สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดกิจกรรม "โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่...

บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าพบ ม.ล.จิรพันธ์ ทวีวงศ์...

วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.61)

วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.61)

วันที่ 3 มิถุนายน 2561 มูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย...

Family Day วันการพิมพ์ไทย (2 มิ.ย.61)

Family Day วันการพิมพ์ไทย (2 มิ.ย.61)

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์จัดงาน...

 • การฝึกอบรมกู้ชีพฉุกเฉิน (CPR)

  การฝึกอบรมกู้ชีพฉุกเฉิน (CPR)

 • โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

  โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

 • บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

  บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

 • วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.61)

  วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.61)

 • Family Day วันการพิมพ์ไทย (2 มิ.ย.61)

  Family Day วันการพิมพ์ไทย (2 มิ.ย.61)

top01nobg

ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย

Share this post

ชื่อ                   ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย 

ประธานชมรม     นายประสิทธิ์  คล่องงูเหลือม
ติดต่อ :             คุณเยาวเรศ  ราชเกษร
โทรศัพท์           081-441-5944
โทรสาร             0-2455-9368
เว็บไซด์            www.tepclub.org


วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

 • ส่งเสริมการประกอบการ ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการทำต้นฉบับ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจัดพิมพ์งานทุกประเภท และกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดพิมพ์
 • สนับสนุนช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับการจัดพิมพ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • เจรจาติดต่อกับบุคคล องค์กรภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิก
 • ติดตามความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดพิมพ์ทั้งระบบ
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการพิมพ์ และการจัดพิมพ์ทั้งในและนอกประเทศ
 • แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในด้านต่างๆ วิชาการ ข่าวสาร การค้า การวิจัยและการพัฒนา
 • รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม โดยความร่วมมือของสมาชิก
 • ส่งเสริมคุณภาพงานจัดพิมพ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องในกระบวนการพิมพ์ให้ได้มาตรฐานที่ดี
 • ส่งเสริมให้มีการผลิตงานพิมพ์ที่ใช้การจัดพิมพ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ทำความตกลงวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบการของสมาชิก ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
 • ไม่ดำเนินการทางการค้า และเกี่ยวข้องทางการเมือง


รายนามคณะกรรมการชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย (วาระปี 2555-2557)

1

นายประสิทธิ์   คล่องงูเหลือม

ประธาน

2

นายพรศักดิ์   โกศลชื่นวิจิตร

รองประธาน

3

นายปราสาท   วีรกุล

รองประธาน

4

นายพิสิษฐ์   วงษ์พิไลวัฒน์

เลขาธิการ

5

นายเมธี   ศรีวิริยะเลิศกุล

รองเลขาธิการ

6

นายไตรสรณ์   วรญาณโกศล

เหรัญญิก

7

นายไพโรจน์   หาญคงแก้ว

นายทะเบียน

8

นางสุวิชาภรณ์   ไทยสวัสดิ์

ประชาสัมพันธ์

9

นายสมิทธิ์   สาลิฟา

สาราณียกร และสารสนเทศ

10

นายชลวิวัฒน์   โฆษิตชัยวัฒน์

สวัสดิการและสันทนาการ

11

นายสมบัติ   สินเพิ่มคูณ

กรรมการ

12

นางสาวชไมพร   รัตนบุตรชัย

กรรมการ


ประวัติ / ความเป็นมาของชมรม

ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THAI ELECTRONIC PUBLISHING CLUB) ได้เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของ ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Macintoch คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และได้รับการสนับสนุนจาก ภาควิชา วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชมรมฯ ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๓๕ ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผลงานที่ผ่านมาในอดีต

1. จัดหลักสูตรฝึกอบรม DTP in the printing process
2. เป็นหน่วยงานที่ริเริมให้ความรู้ระบบการจัดการสี และการนำมาปรับใช้ในประเทศไทย โดยเชิญวิทยากรจากต่างประเทศเข้ามาให้ความรู้
3. ริเริ่มทำการทดสอบ และแนะนำให้ความรู้ การผลิตสิ่งพิมพ์จากไฟล์ภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล
4. จัดประกวดแบบตัวพิมพ์ภาษาไทย มาตรฐานใหม่ ที่มีการเข้ารหัสแบบ Unicode และแจกจ่ายให้ใช้ฟรี
5. จัดทำ guideline เกี่ยวกับการสร้าง และการใช้รูปแบบไฟล์มาตรฐาน ที่ใช้แลกเปลี่ยนในงานเตรียมพิมพ์ คือรูปแบบไฟล์ PDF/XShare this post

top01nobg

Project & Work Group

Activities

 

printing logo tpa printing logo cpa printing1 printing logo colour printing logo tepc printing logo thai printing logo pubat printing logo svp