Get Adobe Flash player
โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

  สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดกิจกรรม "โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่...

บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าพบ ม.ล.จิรพันธ์ ทวีวงศ์...

วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.60)

วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.60)

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 มูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย...

สังสรรค์วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.60)

สังสรรค์วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.60)

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์...

FTPI Conference 2016

FTPI Conference 2016

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดงานสัมมนา FTPI Conference 2016 "Bright future for Printing and...

 • โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

  โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

 • บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

  บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

 • วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.60)

  วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.60)

 • สังสรรค์วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.60)

  สังสรรค์วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.60)

 • FTPI Conference 2016

  FTPI Conference 2016

top01nobg

สมาคมการพิมพ์ไทย

Share this post

ชื่อ                  สมาคมการพิมพ์ไทย

นายกสมาคม    คุณพิมพ์นารา  จิรานิธิศนนท์
ที่อยู่                311-311/1  ซ.ศูนย์วิจัย 4 (พระราม 9 ซ.15)  ถ.พระราม 9  แขวงบางกะปิ
                      เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310
โทรศัพท์         0-2719-6685-7
โทรสาร           0-2719-6688
เว็บไซด์           www.thaiprint.org
e-mail

 

วัตถุประสงค์การก่อตั้งสมาคม

 • ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับกิจการการพิมพ์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์
 • สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับภายนอก เพื่อประโยชนืร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าสิ่งพิมพ์ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์ทั้งภายในและภายนอก เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ
 • ประสานความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสารการค้า ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับการพิมพ์
 • ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินในกิจการ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
 • ส่งเสริมคุณภาพสินค้าสิ่งพิมพ์และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์ ที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายให้ได้มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 • ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมกิจการการพิมพ์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์ให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ
 • ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้สินค้าสิ่งพิมพ์ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์ มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • ทำความตกลง หรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
 • ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว
 • ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 • ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านสวัสดิการเท่าที่ไม่เป็นข้อต้องห้ามตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509
 • ไม่ดำเนินการทางการค้าหรือเกี่ยวข้องกับการเมือง

 

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย (วาระปี 2559-2561)

1

คุณพิมพ์นารา     จิรานิธิศนนท์

นายกสมาคม

2

คุณพงศ์ธีระ     พัฒนพีระเดช

อุปนายกฝ่ายบริหาร

3

คุณนิธิ     เนาวประทีป

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

4

คุณพชร     จงกมานนท์

อุปนายกฝ่ายสื่อบูรณาการ

5

คุณณรงค์ศักดิ์     มีวาสนาสุข

อุปนายกฝ่ายสื่อสารภายนอกองค์กร

6

คุณวิทยา     อุปริพุทธิพงศ์

อุปนายกฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ

7

คุณธนิต     วิริยะรังสฤษฎ์

เลขาธิการ

8

คุณสุวิทย์     เพียรรุ่งโรจน์

รองเลขาธิการ

9

คุณภาวิมาส     กมลสุวรรณ

รองเลขาธิการ

10

คุณปรเมศวร์     ปรียานนท์

รองเลขาธิการ

11

คุณชินวัชร์     เฉลยวุฒิโรจน์

ปฏิคม

12

คุณรัชฐกฤต     เหตระกูล

ประชาสัมพันธ์

13

คุณธีระ     กิตติธีรพรชัย

กรรมการ

14

คุณประสิทธิ์     คล่องงูเหลือม

กรรมการ

15

คุณวลัยพร     ศันสนียสุนทร

เหรัญญิก

 

ประวัติ / ความเป็นมาของสมาคม

สมาคมการพิมพ์ไทย แต่เดิมชื่อว่า สมาคมการพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2489 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่ประกอบธุรกิจการพิมพ์ การดำเนินงานในสมัยแรกนั้น นายเพียวเพ้ง แซ่ลี้ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมการพิมพ์แห่งประเทศไทยคนแรก และได้ดำรงตำแหน่งนี้ต่อเนื่องเป็นเวลา 22 ปี โดยที่ทำการแห่งแรกอยู่ที่โรงพิมพ์เฮียบเฮง ตลาดน้อย เจริญกรุง ปี 2509 ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น "สมาคมการพิมพ์ไทย" และในปี 2511 นายตังเคียว แซ่โค้ว ตำรงตำแหน่งนายกสมาคมการพิมพ์แห่งประเทศไทย ในคณะกรรมการบริหารชุดที่ 17 เห็นว่าสมาคมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสำนักงานของตนเองอย่างถาวร สมาชิกทุกท่านเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ทำการสมาคม ในซอยจินดาถวิล ถ.สี่พระยา  ต่อมาในปี 2539 คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการพิมพ์ไทย ได้รับฉันทามติจากสมาชิกให้ซื้อที่ทำการเป็นสำนักงาน 5 ชั้น ตั้งอยู่ในซอยนวลจันทร์ ภายใต้ชื่ออาคาร 50 ปีสมาคมการพิมพ์ไทย

 

ผลงานที่ผ่านมาในอดีต

1. จัดงาน AsiaPack AsiaPrint ร่วมกับสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นงาน Pack Print International
2. จัดสัมมนาการพิมพ์ไทยสัญจรทั่วทุกภาคของประเทศไทย
3. จัดการประกวดสิ่งพิมพ์ Thai Print Award ครั้งที่ 1-9
4. จัดตั้งสถาบันการพิมพ์ไทย "Thai Print Academy" 
5. จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์การพิมพ์ และศูนย์วิจัยพัฒนา "Thai Print Laboratory"

Share this post

top01nobg

Project & Work Group

PR News

Activities

 

printing logo tpa printing logo cpa printing1 printing logo colour printing logo tepc printing logo thai printing logo pubat printing logo svp