Get Adobe Flash player
โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

  สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดกิจกรรม "โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่...

บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าพบ ม.ล.จิรพันธ์ ทวีวงศ์...

วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.61)

วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.61)

วันที่ 3 มิถุนายน 2561 มูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย...

Family Day วันการพิมพ์ไทย (2 มิ.ย.61)

Family Day วันการพิมพ์ไทย (2 มิ.ย.61)

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์จัดงาน...

FTPI Conference 2016

FTPI Conference 2016

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดงานสัมมนา FTPI Conference 2016 "Bright future for Printing and...

 • โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

  โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 2

 • บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

  บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

 • วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.61)

  วันการพิมพ์ไทย (3 มิ.ย.61)

 • Family Day วันการพิมพ์ไทย (2 มิ.ย.61)

  Family Day วันการพิมพ์ไทย (2 มิ.ย.61)

 • FTPI Conference 2016

  FTPI Conference 2016

top01nobg

ประวัติสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ เกิดขึ้นจากความต้องการของกลุ่มสมาคมต่างๆ ที่ประกอบการเกี่ยวข้องกับการพิมพ์ เพื่อต้องการเข้า  ไปช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่างๆ ระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งปัญหาต่างๆ ส่วนใหญ่จะซ้ำซ้อนเหลื่อมล้ำกันมาตลอดระหว่างสมาชิก ของผู้ประกอบการ และในช่วงเวลาที่ผ่านมา บทบาทของการแก้ปัญหาระหว่างภาครัฐกับเอกชน ส่วนใหญ่รัฐบาลจะยอมรับฟังผ่าน ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นหลัก กลุ่มสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงเห็นว่า ควรจะมีการทำงานร่วมกันเป็นแนวทางเดียวกัน และควรนำปัญหาต่างๆ นำเสนอผ่านทางกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อยู่แล้ว ให้เป็นผู้ดำเนินการประกอบกับระหว่างนั้นได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งภาคของอุตสาหกรรมต่างๆ ในภูมิภาคเอชีย / เอเชียอาคเนย์ การพิมพ์และสิ่งพิมพ์หนังสือก็รวมอยู่ในข่ายที่จะต้องจัดตั้งเป็นภาคีของภูมิภาคด้วย โดยสาขาของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ได้ถูกจัดให้ เป็นแกนนำของการพิมพ์ของประเทศที่จะเข้าไปร่วมจัดตั้งเป็นภาคี (printing and Publishing Club) 


จากสาเหตุดังกล่าว ประกอบกับความต้องการของผู้ประกอบทางด้านการพิมพ์ที่จะร่วมกันแก้ปัญหาของบรรดาสมาชิกจึงได้นำรูปแบบ การทำงานของกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ของสภาอุตสาหกรรมฯ) มาศึกษาและปรับโครงสร้างให้เข้ากับการทำงานของกลุ่มการพิมพ์ ดังนั้นในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2536 จึงมีมติจัดตั้งเป็นสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ เป็นแกนกลางประกอบด้วยสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวม 7 กลุ่ม โดยให้นายกทุกสมาคมทำหน้าที่เป็นมนตรีและทำการเลือกประธานมนตรีและจัดแบ่งการทำงานเป็น รูปแบบองค์กรชัดเจน โดยประธานมนตรีจะมีวาระการทำงานครั้งละ 1 ปี และจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนให้นายกของแต่ละกลุ่มเข้าทำหน้าที่ประธาน ซึ่งวันที่ 7 มกราคม 2536 เป็นวันกำเนิด สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ (สอกพ.) โดยได้เชิญนายกสมาคม ประธานกลุ่มและชมรม มาทำความตกลงในการเข้ารับตำแหน่งด้วยวิธีการจับฉลาก เพื่อมาทำหน้าที่ประธานคณะมนตรีท่านละ 1 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอร่าม  อามรดิษ พาไปลงสัตยาบันที่สโมสรรัฐสภา

Read more: ประวัติสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

top01nobg

Project & Work Group

Activities

 

printing logo tpa printing logo cpa printing1 printing logo colour printing logo tepc printing logo thai printing logo pubat printing logo svp