Get Adobe Flash player

top01nobg

โครงการส่งเสริม OPEN SOURCE SOFTWARE เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย

 logo oss1

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์จัดโครงการนี้ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ SIPA ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของ Open Source Software ที่ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานนำมาใช้และประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง เพื่อลดปัญหาด้านลิขสิทธิ์และช่วยประหยัดรายจ่ายให้กับองค์กรเป็นอย่างมาก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก สหพันธ์การพิมพ์ไทย ได้ Software ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ด้วยต้นทุนที่ต่ำ
 • เพื่อเผยแพร่ ส่งเสริม และสนับสนุน การใช้ Open Source Software ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมการพิมพ์
 • เพื่อพัฒนาต่อยอด Open Source Software ให้ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยได้เป็นอย่างดี 

oss slogan

คณะทำงานโครงการ

 1. คุณปราสาท   วีรกุล  (ประธานโครงการ)
 2. คุณธนพงศ์   วงศ์พิชยะฐิต
 3. คุณชัยวัฒน์   ศิริอำพันธ์กุล
 4. คุณสุรศักดิ์   พรบุญมารุ่ง
 5. อาจารย์ปฏิพากย์   ปุ่นอุดม
 6. คุณวศิน   เพิ่มทรัพย์
 7. คุณพงษ์เดช   สัจจะรัตนะโชติ
 8. คุณชัยยศ   จันทร์แย้ม
 9. คุณชนะ  เยี่ยงกมลสิงห์


กิจกรรม

 1. เสวนา "ลดต้นทุน เลี่ยงละเมิดลิขสิทธิ์ ด้วย Open Source Software"
 2. ฝึกอบรมโปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 1 (สำหรับนักศึกษา)
 3. สัมมนาเปิดโลก Open Source
 4. ฝึกอบรมโปรแกรม Open Source Office รวม 2 ครั้ง
 5. ฝึกอบรมโปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 2 (สำหรับพนักงานของสถานประกอบการ)

 

p1010019 p1010004 p7180046
p8190096 r0010260 pa290446
pa280433 pa280434 pa280439

top01nobg

Login Form

 

printing logo tpa printing logo cpa printing1 printing logo colour printing logo tepc printing logo thai printing logo pubat printing logo svp