Get Adobe Flash player

top01nobg

สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย

Share this post

ชื่อ                   สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย 

นายกสมาคม     คุณระวิ  เกษมศานติ์
ที่อยู่                 75/5 ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมการส่งออก ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพ 10400  
โทรศัพท์           034-452-365-7
โทรสาร             034-452-368
เว็บไซด์             www.thaicorrugated.com


วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม

 • ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก
 • สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้อง ต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้า กระดาษลูกฟูกทั้งภายในและ ภายนอก ประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ
 • ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆ จาก สมาชิกเกี่ยวกับ การดำเนินการของอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
 • ส่งเสริมคุณภาพอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูกที่สมาชิก เป็นผู้ผลิต หรือจำหน่ายให้ได้มาตรฐานที่ดี ตลอดจน วิจัยและปรับปรุงการผลิต และการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 • ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้อุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาด ทั้ง - ภายในและภายนอก
 • ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมกระดาษ ลูกฟูกให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของ ทางราชการ
 • ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด เห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสารการค้าตลอด จนการวิจัย เกี่ยวกับการผลิตกระดาษลูกฟูก
 • ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรือ งดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของ - สมาชิกได้ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
 • ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก กับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 • ให้อยู่ในความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านสวัสดิการ เท่าที่ไม่ได้เป็นการต้องห้าม ตามมาตรา 22 แห่ง พระราชบัญญัต ิสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
 • ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว


รายนามคณะกรรมการสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย (วาระปี 2560-2562)

1

คุณระวิ   เกษมศานติ์

นายกสมาคม

2

คุณสมชาย   รังนกใต้

อุปนายกสมาคม

3

คุณณรงค์ศักดิ์   เนตรตระกูลชัย

อุปนายกสมาคม

4

คุณลือเดช   วิมลภักตร์

อุปนายกสมาคม

5

คุณสุชัย   กอประเสริฐศรี

อุปนายกสมาคม

6

คุณศุภวิทย์   มุสิกะโชติ

กรรมการ

7

คุณอุบลรัตน์   โสตถีวรกุล

กรรมการ

8

คุณชูศักดิ์  ดีตระกูลวัฒนผล

กรรมการ

9

คุณเอกชัย   พฤกษ์กานนท์

กรรมการ

10

คุณวรวิทย์   เตชะอำนวยสุข

กรรมการ

11

คุณกำธร   รัตนมังคละ

กรรมการ

12

คุณเทวัญ   เอื้อธรรมมิตร

กรรมการ

13

คุณวรรณา   สุทัศ ณ อยุธยา

กรรมการ

14

คุณธนัชชา   ว่องอมรนิธิ

กรรมการ

15

คุณไพศาล   ฉัตรตระกูล

กรรมการ

16

คุณณัจรี   ลีลาธนาพิพัฒน์

กรรมการ

17

คุณเอกพล   แต้ปิติกุล

กรรมการ

18

คุณดวงธมล   วิจิตรภู

นายทะเบียน

19

คุณดุษฎี   ตั้งอิทธิพลากร

เหรัญญิก

20

คุณชาธิป   บุญช่วย

เลขาธิการสมาคม

21

คุณกิติศักดิ์   รังนกใต้

รองเลขาธิการสมาคม

22

คุณจิรพล   เกษมศานติ์

รองเลขาธิการสมาคมประวัติ / ความเป็นมาของสมาคม

สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ถือกำเนิดขึ้นจากการที่ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตกล่อง กระดาษลูกฟูก และแผ่นกระดาษลูกฟูก ได้มีการร่วมประชุมเพื่อปรึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2537 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ถนนสีลม จนก่อให้เกิดความคิดริเริ่มที่จะมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นองค์กร เพื่อเป็น ศูนย์กลางในการสร้างเสริมความเข้าใจอันดี และส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่องบรรจุภัณฑ์และแผ่นกระดาษลูกฟูก ให้สามารถมีส่วนสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้นจึงได้พร้อมใจกันก่อตั้งชมรมผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก และแผ่นกระดาษ ลูกฟูกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2537 โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนมาเป็นลำดับ จนกระทั่งได้จดทะเบียน ต่อกระทรวง พาณิชย์เป็นสมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2539 จากนั้นดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคม บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549ผลงานที่ผ่านมาในอดีต

1.  โครงการศูนย์กลางความรู้  เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืน
2.  โครงการศูนย์กลางออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.  โครงการจัดกลุ่มความชำนาญธุรกิจเฉพาะกลุ่ม
4.  จัดสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก 

Share this post

top01nobg

Activities

Login Form

2094546
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
143
781
1720
2087405
11590
14380
2094546

Your IP: 3.80.218.53
Server Time: 2018-12-18 03:43:59

 

printing logo tpa printing logo cpa printing1 printing logo colour printing logo tepc printing logo thai printing logo pubat printing logo svp