Get Adobe Flash player

top01nobg

สมาคมการพิมพ์ไทย

ชื่อ                  สมาคมการพิมพ์ไทย

นายกสมาคม    คุณพงศ์ธีระ  พัฒนพีระเดช
ที่อยู่                311-311/1  ซ.ศูนย์วิจัย 4 (พระราม 9 ซ.15)  ถ.พระราม 9  แขวงบางกะปิ
                      เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310
โทรศัพท์         0-2719-6685-7
โทรสาร           0-2719-6688
เว็บไซด์           www.thaiprint.org
e-mail

 

วัตถุประสงค์การก่อตั้งสมาคม

 • ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับกิจการการพิมพ์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์
 • สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับภายนอก เพื่อประโยชนืร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าสิ่งพิมพ์ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์ทั้งภายในและภายนอก เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ
 • ประสานความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสารการค้า ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับการพิมพ์
 • ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินในกิจการ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
 • ส่งเสริมคุณภาพสินค้าสิ่งพิมพ์และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์ ที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายให้ได้มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 • ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมกิจการการพิมพ์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์ให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ
 • ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้สินค้าสิ่งพิมพ์ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์ มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • ทำความตกลง หรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
 • ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว
 • ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 • ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านสวัสดิการเท่าที่ไม่เป็นข้อต้องห้ามตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509
 • ไม่ดำเนินการทางการค้าหรือเกี่ยวข้องกับการเมือง

 

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย (วาระปี 2561-2563)

1

คุณพงศ์ธีระ     พัฒนพีระเดช

นายกสมาคม

2

คุณประสิทธิ์     คล่องงูเหลือม

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

3

คุณนิธิ     เนาวประทีป

อุปนายกฝ่ายสารสนเทศ

4

คุณพชร     จงกมานนท์

อุปนายกฝ่ายสื่อบูรณาการ

5

คุณณรงค์ศักดิ์     มีวาสนาสุข

อุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กร

6

คุณวิทยา     อุปริพุทธิพงศ์

อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

7

คุณธนิต     วิริยะรังสฤษฎ์

อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

8

คุณธีระ     กิตติธีรพรชัย

อุปนายกฝ่ายพัฒนาองค์กร

9

คุณภาวิมาส     กมลสุวรรณ

เลขาธิการ

10

คุณสุวิทย์     เพียรรุ่งโรจน์

รองเลขาธิการ

11

คุณปรเมศวร์     ปรียานนท์

รองเลขาธิการ

12

คุณชินธันย์     ธีรณัฐพันธ์

รองเลขาธิการ

13

คุณปิยวัฒน์     ปิยไพชยนต์

รองเลขาธิการ

14

คุณอภิเชษฐ์     เอื้อกิจธโรปกรณ์

รองเลขาธิการ

15

คุณธนเดช     เตชะทวีกิจ

รองเลขาธิการ

16

คุณประเสริฐ     หล่อยืนยง

เหรัญญิก

17

คุณณภัทร     วิวรรณนไกร

นายทะเบียน

18

คุณชินวัชร์     เฉลยวุฒิโรจน์

ปฏิคม

19

คุณพิพัฒน์     จงพิพัฒน์ยิ่ง

รองปฏิคม

20

คุณรัชฐกฤต     เหตระกูล

ประชาสัมพันธ์

21

คุณวริษฐา     สิมาชัย

รองประชาสัมพันธ์

 

ประวัติ / ความเป็นมาของสมาคม

สมาคมการพิมพ์ไทย แต่เดิมชื่อว่า สมาคมการพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2489 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่ประกอบธุรกิจการพิมพ์ การดำเนินงานในสมัยแรกนั้น นายเพียวเพ้ง แซ่ลี้ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมการพิมพ์แห่งประเทศไทยคนแรก และได้ดำรงตำแหน่งนี้ต่อเนื่องเป็นเวลา 22 ปี โดยที่ทำการแห่งแรกอยู่ที่โรงพิมพ์เฮียบเฮง ตลาดน้อย เจริญกรุง ปี 2509 ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น "สมาคมการพิมพ์ไทย" และในปี 2511 นายตังเคียว แซ่โค้ว ตำรงตำแหน่งนายกสมาคมการพิมพ์แห่งประเทศไทย ในคณะกรรมการบริหารชุดที่ 17 เห็นว่าสมาคมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสำนักงานของตนเองอย่างถาวร สมาชิกทุกท่านเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ทำการสมาคม ในซอยจินดาถวิล ถ.สี่พระยา  ต่อมาในปี 2539 คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการพิมพ์ไทย ได้รับฉันทามติจากสมาชิกให้ซื้อที่ทำการเป็นสำนักงาน 5 ชั้น ตั้งอยู่ในซอยนวลจันทร์ ภายใต้ชื่ออาคาร 50 ปีสมาคมการพิมพ์ไทย

 

ผลงานที่ผ่านมาในอดีต

1. จัดงาน AsiaPack AsiaPrint ร่วมกับสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นงาน Pack Print International
2. จัดสัมมนาการพิมพ์ไทยสัญจรทั่วทุกภาคของประเทศไทย
3. จัดการประกวดสิ่งพิมพ์ Thai Print Award ครั้งที่ 1-9
4. จัดตั้งสถาบันการพิมพ์ไทย "Thai Print Academy" 
5. จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์การพิมพ์ และศูนย์วิจัยพัฒนา "Thai Print Laboratory"

สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย

ชื่อ                  สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย

นายกสมาคม    คุณประภาพร  ณรงค์ฤทธิ์
ที่อยู่                46/92 หมู่ 12 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
                      กรุงเทพฯ  10230
โทรศัพท์         0-2509-6653
โทรสาร           0-2509-6654
เว็บไซด์          www.thaiscreenprinting.or.th
e-mail

 

วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการพิมพ์สกรีน
 • สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าการพิมพ์สกรีนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ
 • ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในทางวิชาการ ข่าวสาร การค้า ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับการพิมพ์สกรีนและอื่นๆ
 • ขอสถิติหรือเอกสาร หรือข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินการพิมพ์สกรีน ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
 • ส่งเสริมคุณภาพ และการพิมพ์สกรีนที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดี ตลอดจนการวิจัยและปรับปรุงการผลิต และการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
 • ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการพิมพ์สกรีน ให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ
 • ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้การพิมพ์สกรีนมีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
 • ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิง เพื่อพบปะสังสรรค์เป็นครั้งคราว
 • ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 • ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านงานสวัสดิการ เท่าที่ไม่เป็นการต้องห้าม
 • ไม่ดำเนินการในทางหาผลประโยชน์ทางการเมือง และไม่เป็นเครื่องมืออย่างใดทั้งสิ้น
 • สนับสนุนการศึกษาระบบทวิภาคี
 • ส่งเสริมความร่วมมือทางอาชีพการพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ

 

รายนามคณะกรรมการสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย (วาระปี 2560-2562)

1

คุณประภาพร     ณรงค์ฤทธิ์

นายกสมาคม

2

คุณสืบพงษ์     พูลธีรานุวัฒน์

รองนายกสมาคม

3

คุณชัยบูรณ์    กุลสิริสวัสดิ์

กรรมการที่ปรึกษา

4

คุณสุวิทย์     ลิมป์ศิริพันธ์

รองนายกสมาคม

5

คุณจำเริญ     เมธาเกียรติกุล

รองนายกสมาคม

6

คุณพิพัฒน์     ธรรมสืบศิลป์

รองนายกสมาคม

7

คุณพีรวัฒน์     วรรณศิริกุล

รองนายกสมาคม

8

คุณทัศนีย์     ภานุอนันต์พงษ์

เลขาธิการ

9

คุณอุดม     ด่านร่มเย็น

เหรัญญิก

10

คุณอดิศร     พุ่มตะโก

นายทะเบียน

11

คุณเกษม     วชิระเจริญวงศ์

กรรมการ

12

คุณณัฐนันท์    ปูนบัณฑิตกุล

กรรมการ

13

คุณเฉลิมชัย     พุ่มนาค

กรรมการ

14

คุณอภิวัฒน์     จีระแพทย์

กรรมการ

15

คุณมงคล     เพียรอภิธรรม

กรรมการ

16

คุณบุญ     สุขเลิศไพศาลสกุล

กรรมการ

17

คุณสุเมธ     ชัยทองวงศ์วัฒนา

กรรมการ

18

คุณสุรเชษฐ     สายเชื้อ

กรรมการ

19

คุณจรูญพันธ์     ศิริเวชชฎารักษ์

กรรมการ

20

คุณพงศกร     บุญใส

กรรมการ

21

คุณสิทธิพงษ์     ธวัชภักดี

กรรมการ

22

คุณพิรัช     ธัมพิพิธ

กรรมการที่ปรึกษา

23

คุณเรืองศักดิ์    หิรัญญาภินันท์

กรรมการที่ปรึกษา

24

คุณชาญชัย    เรืองปัญญาพจน์

กรรมการ

25

คุณศิริเพ็ญ     สิทธิธูรญ์

กรรมการ

26

คุณอนันต์ธรณ์    เรืองภัทรเดช

กรรมการ

 

ประวัติ / ความเป็นมาของสมาคม

สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการอาชีพการทำป้ายและการพิมพ์สกรีน เดิมมีชื่อว่า สมาคมป้ายและพิมพ์สกรีน ต่อมาสมาชิกมีความเห็นว่าควรแยกสมาคมป้ายและพิมพ์สกรีนออกจากกัน โดยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2539 ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นสมาคมที่ถูกต้องตามกฏหมาย และใช้ชื่อว่า "สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย" นายกสมาคมท่านแรกคือ คุณชวาล โสตถิวันวงศ์

 

ผลงานที่ผ่านมาในอดีต

1. จัดกิจกรรม Screen Go Bowling ครั้งที่ 1-9
2. ดำเนินโครงการมาตรฐานการพิมพ์สกรีน
3. จัดงาน Fespa Asia 2016
4. จัดงานทำบุญครบรอบการก่อตั้งสมาคม 

 

สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย

ชื่อ                   สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย 

นายกสมาคม     คุณระวิ  เกษมศานติ์
ที่อยู่                 75/5 ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมการส่งออก ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพ 10400  
โทรศัพท์           034-452-365-7
โทรสาร             034-452-368
เว็บไซด์             www.thaicorrugated.com


วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม

 • ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก
 • สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้อง ต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้า กระดาษลูกฟูกทั้งภายในและ ภายนอก ประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ
 • ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆ จาก สมาชิกเกี่ยวกับ การดำเนินการของอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
 • ส่งเสริมคุณภาพอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูกที่สมาชิก เป็นผู้ผลิต หรือจำหน่ายให้ได้มาตรฐานที่ดี ตลอดจน วิจัยและปรับปรุงการผลิต และการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 • ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้อุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาด ทั้ง - ภายในและภายนอก
 • ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมกระดาษ ลูกฟูกให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของ ทางราชการ
 • ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด เห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสารการค้าตลอด จนการวิจัย เกี่ยวกับการผลิตกระดาษลูกฟูก
 • ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรือ งดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของ - สมาชิกได้ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
 • ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก กับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 • ให้อยู่ในความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านสวัสดิการ เท่าที่ไม่ได้เป็นการต้องห้าม ตามมาตรา 22 แห่ง พระราชบัญญัต ิสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
 • ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว


รายนามคณะกรรมการสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย (วาระปี 2560-2562)

1

คุณระวิ   เกษมศานติ์

นายกสมาคม

2

คุณสมชาย   รังนกใต้

อุปนายกสมาคม

3

คุณณรงค์ศักดิ์   เนตรตระกูลชัย

อุปนายกสมาคม

4

คุณลือเดช   วิมลภักตร์

อุปนายกสมาคม

5

คุณสุชัย   กอประเสริฐศรี

อุปนายกสมาคม

6

คุณศุภวิทย์   มุสิกะโชติ

กรรมการ

7

คุณอุบลรัตน์   โสตถีวรกุล

กรรมการ

8

คุณชูศักดิ์  ดีตระกูลวัฒนผล

กรรมการ

9

คุณเอกชัย   พฤกษ์กานนท์

กรรมการ

10

คุณวรวิทย์   เตชะอำนวยสุข

กรรมการ

11

คุณกำธร   รัตนมังคละ

กรรมการ

12

คุณเทวัญ   เอื้อธรรมมิตร

กรรมการ

13

คุณวรรณา   สุทัศ ณ อยุธยา

กรรมการ

14

คุณธนัชชา   ว่องอมรนิธิ

กรรมการ

15

คุณไพศาล   ฉัตรตระกูล

กรรมการ

16

คุณณัจรี   ลีลาธนาพิพัฒน์

กรรมการ

17

คุณเอกพล   แต้ปิติกุล

กรรมการ

18

คุณดวงธมล   วิจิตรภู

นายทะเบียน

19

คุณดุษฎี   ตั้งอิทธิพลากร

เหรัญญิก

20

คุณชาธิป   บุญช่วย

เลขาธิการสมาคม

21

คุณกิติศักดิ์   รังนกใต้

รองเลขาธิการสมาคม

22

คุณจิรพล   เกษมศานติ์

รองเลขาธิการสมาคมประวัติ / ความเป็นมาของสมาคม

สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ถือกำเนิดขึ้นจากการที่ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตกล่อง กระดาษลูกฟูก และแผ่นกระดาษลูกฟูก ได้มีการร่วมประชุมเพื่อปรึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2537 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ถนนสีลม จนก่อให้เกิดความคิดริเริ่มที่จะมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นองค์กร เพื่อเป็น ศูนย์กลางในการสร้างเสริมความเข้าใจอันดี และส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่องบรรจุภัณฑ์และแผ่นกระดาษลูกฟูก ให้สามารถมีส่วนสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้นจึงได้พร้อมใจกันก่อตั้งชมรมผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก และแผ่นกระดาษ ลูกฟูกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2537 โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนมาเป็นลำดับ จนกระทั่งได้จดทะเบียน ต่อกระทรวง พาณิชย์เป็นสมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2539 จากนั้นดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคม บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549ผลงานที่ผ่านมาในอดีต

1.  โครงการศูนย์กลางความรู้  เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืน
2.  โครงการศูนย์กลางออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.  โครงการจัดกลุ่มความชำนาญธุรกิจเฉพาะกลุ่ม
4.  จัดสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก 

กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชื่อ                        กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ประธานกลุ่ม            คุณพิมพ์นารา  จิรานิธิศนนท์
ติดต่อ                                        
โทรศัพท์                 0-2345-1170
โทรสาร                   0-2345-1281-3


วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

 

 • เป็นศูนย์รวมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ผลักดันให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • เป็นผู้นำในการสร้างแนวคิดใหม่ๆ ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง


รายนามคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ (วาระปี 2559-2561)

1

คุณพิมพ์นารา  จิรานิธิศนนท์

ประธาน

2

คุณภาสกร   วงษ์ชนะชัย

รองประธาน

3

คุณวิทยา   อุปริพุทธิพงศ์

รองประธาน

4

คุณพิเชษฐ์   จิตรภาวนากุล

รองประธาน

5

คุณวิวัฒน์   อุตสาหจิต

รองประธาน

6

คุณทรงสิทธิ์   หอวิจิตร

รองประธาน

7

คุณศิริวรรณ   สุกัญจนศิริ

รองประธาน

8

คุณเกรียงศักดิ์   เธียรนุกุล

รองประธาน

9

คุณวิรุฬห์   ส่งเสริมสวัสดิ์

รองประธาน

10

คุณวรธนกร   พุกกะเวส

รองประธาน

11

คุณณรงค์ศักดิ์   มีวาสนาสุข

รองประธาน

12

คุณพงศ์ธีระ   พัฒนพีระเดช

เลขาธิการ

13

คุณธนิต   วิริยะรังสฤษฎ์

รองเลขาธิการ

14

คุณนิธิ   เนาวประทีป

รองเลขาธิการ

15

คุณรัชฐกฤต   เหตระกูล

รองเลขาธิการ

16

คุณพชร   จงกมานนท์

รองเลขาธิการ

17

คุณวลัยพร   ศันสนียสุนทร

เหรัญญิก

18

คุณทิยานันท์   สุทธินนท์

กรรมการ

19

คุณระวิ   เกษมศานติ์

กรรมการ

20

คุณเพิ่มสิน   เลิศรัฐการ

กรรมการ

21

คุณสมชัย   ศรีวุฒิชาญ

กรรมการ

22

คุณประเสริฐ   หล่อยืนยง

กรรมการ

23

คุณธิรพงษ์   รัชตวงศ์พิพัฒน์

กรรมการ

24

คุณธเนศ   วงศ์จิรัฐิติกาล

กรรมการ

25

คุณธงชัย   โอฬารริกสุภัค

กรรมการ

26

คุณปิยะวัฒน์   ปิยไพชยนต์

กรรมการ

27

คุณปรเมศวร์   ปริยานนท์

กรรมการ

28

คุณภักดี   มะนะเวศ

กรรมการ

29

คุณวรพรรณ   อินทรวงศ์

กรรมการ


ประวัติ / ความเป็นมา

กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528  เพื่อส่งเสริม การรวมตัวของผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ พิมพ์การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ส่งเสริม บทบาทผู้นำของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยในภูมิภาค สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และสมาคมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และผู้จัดพิมพ์ ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันสมบูรณ์และการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันของ อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ


ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

1. สร้างเครือข่ายกิจกรรมไปสู่ภูมิภาค 
2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ PIC  NEW
3. จัดให้มีการแถลงข่าวของกลุ่มฯต่อสื่อมวลชน 

 

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

ชื่อ                   สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย 

นายกสมาคม     คุณมานิตย์  กมลสุวรรณ
ที่อยู่                 ชั้น 3 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์          0-2712-1995 
โทรสาร            0-2713-6164 
เว็บไซด์            www.thaipack.or.th
e-mail:           


วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม

 • ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการบรรจุภัณฑ์
 • สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆรวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อ
  ประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของ ตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า
  การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ
 • ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ
  ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับวิสาหกิจนั้นๆ
 • ขอสถิติ หรือเอกสารหรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์
  ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
 • ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่าย โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัย
  และปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 • ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์
 • ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอ แก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ใน
  วัตถุที่ประสงค์ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
 • ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 • ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือโต๊ะสนุกเกอร์


รายนามคณะกรรมการสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย  (วาระปี 2561-2563)

1

คุณมานิตย์   กมลสุวรรณ

นายกสมาคม

2

คุณพรชัย   รัตนชัยกานนท์

อุปนายกหารายได้

3

คุณภาวิมาส   กมลสุวรรณ

อุปนายกบริหาร

4

คุณประสิทธิ์   คล่องงูเหลือม

อุปนายกวิชาการ

5

คุณเอกรินทร์   จิรกานนท์

อุปนายกพัฒนาองค์กร

6

คุณอโศก   อุปัทยา

อุปนายกอุตสาหกรรมพลาสติก

7

คุณวิวัฒน์   อุตสาหจิต   

เลขาธิการ

8

คุณภัทรา   คุณวัฒน์

รองเลขาธิการ

9

คุณชินวัชร   เฉลยวุฒิโรจน์

เหรัญญิก

10

คุณอภิเชษฐ์   เอื้อกิจธโรปกรณ์

นายทะเบียน

11

คุณประเสริฐ   หล่อยืนยง

ประชาสัมพันธ์

12

คุณอุมา   อัจจิมารังษี

กรรมการฝ่ายกิจกรรมในประเทศ

13

คุณวิวรรธณ์  เหมมณฑารพ

กรรมการฝ่ายอุตสาหกรรมพลาสติก

14

คุณวีรยุทธ   อมรเธียร

กรรมการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ

15

คุณนิธิ   เนาวประทีป

กรรมการฝ่ายสารสนเทศประวัติ / ความเป็นมาของสมาคม 

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ได้รับใบอนุญาตก่อตั้งจากกระทรวงพาณิชย์ ก่อตั้งเป็นสมาคมขึ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2512 เดิมใช้ชื่อภาษาไทยว่า สมาคมการบรรจุหีบห่อไทย และชื่อภาษาอังกฤษ ว่า The Thai Packaging Association และมีชื่อย่อว่า T.P.A. หลังจากได้ก่อตั้งขึ้น เป็นสมาคมจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทาง Japan Packaging Institute ทราบข่าวและใน เวลา ใกล้เคียงกันได้มีโครงการจัดตั้งสมาพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งอาเซียน Asian Packaging Federation ขึ้น ทางญี่ปุ่นได้ ทาบทามมาทางสมาคมฯ แต่โดยที่ทางสมาคมฯ ยังไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการที่ จะออกไปร่วมกิจกรรมกับต่างประเทศได้ กรม ส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงให้ ศูนย์ออกแบบฯ เป็นสมาชิกกับทาง Asian Packaging Federation ไปก่อน แต่การดำเนินงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทำควบคู่กันไปกับทางสมาคมฯ เช่น การจัดประกวดหีบห่อในระดับ ภูมิภาค Asia Packaging Award ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด ที่ประเทศ ออสเตรเลีย และนำผลการประกวดครั้งนั้นเข้าร่วมในการ จัดประกวดระดับโลกของ World Packaging Organization จัดขึ้นที่นครลอนดอน โดยไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพร้อม ๆ กับการได้รับรางวัล World Packaging Award และปีเดียวกันนั้นเองในเดือนตุลาคม 2530 ได้เปลี่ยนแปลงจากชื่อเดิมมาเป็น ?สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย? สำนักงานปัจจุบัน ตั้งอยู่ ณ ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 คลองเตย กทม.ซึ่งเดิมคือ กอง บริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นับจากปีที่เริ่มก่อตั้งมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ นับได้ว่าเป็นเวลา 30 ปี แห่ง ความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและเอกชน ภายใต้การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตลอดจนได้รับความร่วมมือ จากนักธุรกิจ และนักอุตสาหกรรม ปัจจุบันสมาคมฯ เป็นสมาชิกสมทบของสหพันธ์การบรรจุภัณฑ์ แห่งเอเชีย (Asian Packaging Federation) มีนายกสมาคมมาแล้ว 9 คน 15 สมัย และมีสมาชิกทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบรวมมากกว่า 200 รายผลงานที่ผ่านมาในอดีต

1. การจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารสหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย-แปซิฟิค 
     Asian Packaging Federation (APF)
2. การจัดงานแสดงสินค้าสำหรับบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 
3. ร่วมก่อตั้งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
4. จัดโครงการชมงานแสดงบรรจุภัณฑ์ TOKYO PACK และ INTERPACK
5. ร่วมจัดสัมมนา ?Flexo & Gravure Conference?
6. ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมวิชาการด้านบรรจุภัณฑ์ในต่างประเทศ

 

top01nobg

Login Form

2255938
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
133
777
910
2251356
13490
19129
2255938

Your IP: 18.206.15.215
Server Time: 2019-08-26 04:10:19

 

printing logo tpa printing logo cpa printing1 printing logo colour printing logo tepc printing logo thai printing logo pubat printing logo svp